%d9%81%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c

نام و نام خانوادگی : سیده لیلا فیاضی

سمت : معاونت آموزشی

==========================================================

%d8%af%d9%84%d8%a7

نام و نام خانوادگی : سیمین فرهنگ آسا

سمت : معاونت اجرايي

=========================================================

%d8%af%d9%84%d8%a7

نام و نام خانوادگی :

سمت :  

==========================================================